Polipo Cotto a Bassa Temperatura,Vellutata di Zucca con Yogurt e Terra di Olive Taggiasche

Poulpe Cuit à Basse Température, Velouté à la Courge, Yogourt et Terre d’Olive Taggiasche

Octopus L.T.C. with Pumpkin Soup, Yogurt and Taggiasche Olive